Home » COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS  – The Haitian Times

COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS  – The Haitian Times

by admin

KOMITE ENPLANTASYON ENSTALASYON ENÈJI  

DEPATMAN SÈVIS PIBLIK YO 

AVI SIPLEMANTÈ SOU ABITRAJ AK ODYANS POU KÒMANTÈ PIBLIK 

EFSB 22-03/D.P.U. 22-21 

Konpayi Elektrisite NSTAR ki fonksyonnen avèk non Eversource Power 

Dapre G.L. c. 164, §§ 69J, 72, Konpayi Elektrisite NSTAR ki fonksyonnen avèk non Eversource  Power (“Eversource” oswa “Konpayi” an), ki chita nan 247 Station Drive, Westwood,  Massachusetts 02090, te depoze de petisyon asosye bò kote Komite Enplantasyon Enstalasyon  Enèji an (“Komite Enplantasyon”) ak Depatman Sèvis Piblik yo (“Depatman”) anrapò avèk  pwopozisyon Konpayi an pou konstwi, opere epi antretni: (1) uit nouvo liy transmisyon anba tè  115-kilovòlt (“kV”) ki pral loje nan yon complete senk nouvo kanalizasyon plizyè tib, ki bay antou  apeprè 8.3 mil, nan kèk pati nan Cambridge, Somerville ak zòn Allston/Brighton nan Boston  (“Nouvo Liy yo”); (2) yon nouvo sou-stasyon 115/14-kV, ki pral sitiye nan yon vout anba tè sou  yon pwopriyete ant Broadway Road ak Binney Road nan Cambridge (“Nouvo Sou-stasyon” an);  epi (3) modifikasyon nan sèten enstalasyon sou-stasyon ki egziste deja nan Cambridge, Somerville,  ak Allston/Brighton. Yo rele tout travay sa a ansanm Pwogram Enèji Larger Cambridge, oswa  “Pwojè” a. Konpayi an deklare Pwojè a fèt pou reponn ak bezwen fyabilite sou peryòd ki lengthy nan  zòn Cambridge lan, okay ap sibi yon devlopman ekonomik fast ak kwasans san rete nan chaj la. 

Pèsonèl Komite Enplantasyon te mande Konpayi an pou evalye posiblite pou yon lòt chwa  wout ibrid atravè Cambridge ak Somerville pou konekte Nouvo Sou-stasyon yo pwopoze a  avèk Sou-stasyon Konpayi an Somerville ki egziste deja a. Lòt chwa nouvo wout sa a rele  Wout Altènatif Ibrid S15 yo Remake an epi yo dekri li piplis anba la a. 

Objektif avi piblik siplemantè sa a se pou enfòme mèt pwopriyete akote yo sou nouvo Wout  Altènatif Ibrid S15 yo Remake sa a Konpayi an pwopoze a, ansanm ak mèt pwopriyete akote  ki deja remake pou Wout S1A ki Pwopoze an (ak Varyasyon Wout S1) ak Wout Altènatif  S11C yo Remake an. Komite Enplantasyon an pral fè yon dezyèm odyans kòmantè piblik  adistans konsènan Pwojè a avèk èd videyokonferans Zoom nan dat 10 novanm 2022, a 6 p.m.  Yo bay anba a enfòmasyon sou fason pou monte sou odyans kòmantè piblik adistans lan

Komite Enplantasyon an pral fè yon dezyèm odyans kòmantè piblik adistans konsènan Pwojè a avèk èd  videyokonferans Zoom nan dat 10 novanm 2022, a 6:00 pm. Pou yo antre ladan l, patisipan yo ka klike sou  (oswa antre) lyen ki annapre a https://us06web.zoom.us/j/83646572343 sou yon òdinatè, smatfòn oswa  tablèt. Li pa obligatwa pou telechaje okenn lojisyèl davans. Pou patisipasyon odyo sèlman, patisipan yo ka  rele nan 1 646 558 8656 (ki pa yon nimewo san frè) epi apresa, mete ID seminè sou entènèt lan: 83646572343. Nenpòt mizajou siplemantè pral afiche sou sit entènèt Komite Enplantasyon an nan:  https://www.mass.gov/info-details/greater-cambridge-energy-project

Komite Enplantasyon an pral aksepte plis kòmantè piblik, ak petisyon anplis pou entèvni  oswa pou patisipe antanke patisipan limite nan revizyon Komite Enplantasyon an sou Pwojè a  anrapò ak nouvo Wout Altènatif Ibrid S15 yo Remake an pou pita nan dat 25 novanm 2022. 

Si ou prevwa bay kòmantè atravè Zoom pandan odyans kòmantè piblik la, tanpri voye yon imèl bay geneen.bartley@mass.gov avèk non ou, adrès imèl ou, ak adrès postal ou pou pita nan dat 10  novanm 2022. Si ou prevwa bay kòmantè nan telefòn, tanpri kite yon mesaj vwa nan (617) 305- 3529 avèk non ou, nimewo telefòn ou ak adrès postal ou pou pita nan dat 10 novanm 2022. Yo ka  otorize lòt moun pou fè kòmantè pandan odyans piblik la, selon libète desizyon Prezidan Seyans  lan. 

Komite Enplantasyon an ap aksepte kòmantè alekri sou Pwojè a. Kòmantè alekri yo pral pi itil pou  Komite Enplantasyon an si yo soumèt pou pita nan dat 25 novanm 2022

Moun oswa gwoup ki vle patisipe nan pwosedi Komite Enplantasyon an anplis bay kòmantè nan  odyans kòmantè piblik la oswa soumèt kòmantè alekri ka chèche swa pou entèvni antanke pati oswa  pou patisipe antanke patisipan limite. Yo dwe depoze yon petisyon pou entèvni oswa pou patisipe  nan Komite Enplantasyon an nan fòma elektwonik, nan imèl oswa atachman imèl, bay  dpu.efiling@mass.gov ak bay donna.sharkey@mass.gov pou pita nan fèmti biwo (5:00 p.m.) nan  dat 25 novanm 2022

Yo pral bay entèpretasyon an menm tan pou anglè nan panyòl, pòtigè, chinwa (mandaren) ak kreyòl  ayisyen sou Zoom. Tout patisipan yo dwe chwazi lang yo prefere a pou tande Entèprèt la okay ap fè  tradiksyon nan lang sa a. Peze ti imaj glòb la

epi apresa seleksyone lang ou vle a. 

Odyans pou Kòmantè Piblik 

Nan odyans pou kòmantè piblik la, Eversource pral prezante yon apèsi sou Pwojè a ak wout anplis  yo pwopoze a. Responsab piblik yo ak manm piblik la pral gen okazyon lè sa pou poze kesyon epi  fè kòmantè sou Pwojè yo pwopoze a. Yon rapòtè tribinal pral anrejistre odyans kòmantè piblik la. Y  ap poste yon anrejistreman odyans kòmantè piblik la sou chèn YouTube Depatman an apre odyans  kòmantè piblik la. 

Entèvansyon ak Patisipasyon 

Moun oswa gwoup ki vle patisipe nan pwosedi Komite Enplantasyon an ka chèche swa pou entèvni  antanke pati oswa pou patisipe antanke patisipan limite. Entèvansyon antanke pati pèmèt moun lan  oswa gwoup la patisipe konplètman nan faz prèv pwosedi a, ansanm ak dwa pou patisipe nan  odyans prèv yo ak pou fè apèl kont yon desizyon closing. Yon patisipan ki limite t ap resevwa  dokiman nan kad pwosedi a epi li ta ka depoze yon rezime epitou depoze kòmantè alekri epi/oswa  prezante kòmantè aloral konsènan Desizyon Pwovizwa a bay Komite Enplantasyon an. 

Nenpòt moun ki vle entèvni antanke pati oswa patisipe antanke patisipan limite nan pwosedi sa a  dwe depoze yon petisyon alekri bò kote Prezidan Seyans lan (gade nan Machaswiv pou Depozisyon  yo anba a). Yon petisyon pou entèvni oswa pou kapab yon patisipan limite dwe reponn ak egzijans  kalandriye ak konsiderab ki nan 980 CMR 1.00, règ pwosedi Komite Enplantasyon an, moun ka  jwenn li sou sit entènèt Komite Enplantasyon an nan: https://www.mass.gov/doc/980-cmr-1-rules for-the-conduct-of-adjudicatory-proceedings/download. Pou li otorize, yon petisyon pou entèvni ki  depoze dapre 980 CMR 1.05 dwe demontre petisyonè a ka afekte anpil epi presizeman ak pwosedi  sa a. 

Machaswiv pou Depozisyon yo 

Kòmantè alekri sou Pwojè a, oswa yon petisyon pou entèvni oswa pou patisipe antanke patisipan limite nan pwosedi sa a, dwe depoze nan de kote: 

Toudabò, yo dwe depoze yon petisyon pou entèvni oswa pou patisipe, epi kòmantè yo nan Komite  Enplantasyon an nan fòma elektwonik, nan imèl oswa atachman imèl, bay dpu.efiling@mass.gov;  ak bay donna.sharkey@mass.gov pou pita nan fèmti biwo nan dat 25 novanm 2022. Tèks imèl la  dwe presize: (1) nimewo dosye pwosedi a (EFSB 22-03/D.P.U. 22-21); (2) non moun oswa antite ki  soumèt dosye a; epi (3) yon deskripsyon tou kout pou dokiman an. Depo elektwonik la dwe gen  ladan l tou non, tit, ak nimewo telefòn yon moun pou kontakte sizoka gen kesyon sou depo a.  Dezyèman, petisyon an oswa kòmantè yo dwe voye elektwonikman bay avoka Konpayi an, David  S. Rosenzweig, Esq., Keegan Werlin LLP, 99 Excessive Road, Suite 2900, Boston, MA 02110,  drosen@keeganwerlin.com. 

Jiridiksyon Komite Enplantasyon an 

Dapre G.L. c. 164, §§ 69H, 69J, Komite Enplantasyon an pral egzamine dosye Konpayi an pou  detèmine si Pwojè a ta bay yon apwovizyònman enèji fyab avèk yon enpak minim sou anviwònman  an nan pri ki pi ba ki posib la. Dapre G.L. c. 164, § 72, Komite Enplantasyon an pral detèmine si  Pwojè yo pwopoze a nesesè, si li sèvi pou itilite piblik la, ak si li konfòm ak enterè piblik la. 

Egzamen Piblik sou Petisyon Konpayi an 

Petisyon pou konstwi Pwojè a gen ladan l enfòmasyon annapre la yo: (1) yon deskripsyon Pwojè a;  (2) yon analiz sou nesesite pou Pwojè a; (3) yon deskripsyon lòt chwa alaplas Pwojè a; epi (4) yon  deskripsyon enpak Pwojè a sou anviwònman an. Kopi petisyon Konpayi an, ansanm ak tout  atachman yo, disponib pou enspeksyon piblik nan fòma papye nan kote ki annapre la yo: 

∙ Power Amenities Siting Board, One South Station, 5th Ground, Boston, MA 02110 ∙ Cambridge Public Library, Major Department, 449 Broadway, Cambridge, MA 02138 ∙ Cambridge Public Library, O’Connell Department, 48 Sixth Road, Cambridge, MA 02141 ∙ Cambridge Metropolis Clerk, 795 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139 ∙ Boston Public Library, Brighton Department, 40 Academy Hill Highway, Brighton, MA 02135 ∙ Boston Metropolis Clerk, 1 Metropolis Corridor Sq., Room 601, Boston, MA 02201 

∙ Somerville Public Library, 79 Highland Avenue, Somerville, MA 02143 ∙ Somerville Metropolis Clerk, 93 Highland Avenue, 1st Ground, Somerville, MA 02143 

Anplis, petisyon Konpayi an, ansanm ak tout atachman yo, disponib elektwonikman sou sit entènèt  Komite Enplantasyon Enstalasyon Enèji yo nan:  

https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/EFSB22-03. Komite  Enplantasyon an te kreye yon paj wèb pou enfòmasyon espesyal pou pwosedi sa a epi li pral fè  mizajou ladan l pandan pwosedi a. https://www.mass.gov/info-details/greater-cambridge-energy challenge

Enfòmasyon Konpayi an disponib tou sou sit entènèt Konpayi an nan adrès ki annapre a: 

https://www.eversource.com/content/general/residential/about/transmission distribution/projects/massachusetts-projects/greater-cambridge-energy-project

Pou mande dokiman nan fòma aksesib pou moun ki andikape (Braille, gwo lèt, fichye elektwonik,  oswa fòma odyo) kontakte kowòdonatè ADA Komite Enplantasyon an nan  Melixza.Esenyie2@mass.gov oswa 617-626-1282.

Demann pou Aranjman yo 

Aranjman rezonab pou moun ki andikape yo disponib sou demann. Mete yon deskripsyon konplè  sou aranjman w ap bezwen an ak yon fason nou ka kontakte w si nou bezwen plis enfòmasyon.  Tanpri bay tout kantite preyavi ki posib. Tanpri prevwa bay yon preyavi omwen de semèn (14 jou).  N ap aksepte demann ki fèt dènye minit, males nou gendwa pa kapab reponn ak demann lan. Tanpri,  voye demann ou an bay: Melixza G. Esenyie, Responsab ADA ak Divèsite nan Biwo Egzekitif pou  Zafè Enèji ak Anviwònman nan Melixza.Esenyie2@mass.gov oswa rele nan 617- 626-1282 pou  pita nan dat 27 oktòb 2022

Sèvis entèpretasyon pou moun ki gen konpetans limite nan lang anglè yo disponib sou demann.  Mete nan demann ou an lang w ap mande a, ak yon fason pou kontakte w si nou bezwen plis  enfòmasyon. Tanpri bay tout kantite preyavi ki posib, anvan 27 oktòb 2022, si sa posib. Nou pral  aksepte demann dènye minit yo, males gendwa pa kapab satisfè yo. Kontakte Prezidan Seyans lan  (enfòmasyon pou kontak yo anba a). 

Nenpòt moun ki vle plis enfòmasyon konsènan Avi sa a, epitou enfòmasyon sou entèvansyon oswa  sou patisipasyon nan pwosedi a kapab kontakte Prezidan Seyans lan tou nan adrès oswa nimewo  telefòn ki anba a: 

Donna Sharkey, Presiding Officer  

Power Amenities Siting Board  

One South Station 

Boston, MA 02110  

Donna.Sharkey@mass.gov 

(617) 305-3625

Wout Altènatif Ibrid S15 yo Remake an nan Somerville (Ibrid pou Wout Prefere S1A, Wout  Altènatif S11C yo Remake an, ak South Road) 

Wout Altènatif Ibrid S15 yo Remake an gen apeprè 1.35 mil longè epi li sitiye nan Cambridge ak  Somerville. Wout Altènatif Ibrid S15 yo Remake an pran direksyon lwès apati Sit Nouvo Sou stasyon an nan Cambridge pou ale nan Broadway pandan apeprè yon blòk anvan li vire nan nò  atravè entèseksyon Galileo Galilei Manner lan sou yon teren vil la posede (Kat jewografik Evalyatè  30, Teren 43) ki toupre bò lès koridò MassDOT Railroad ak Transit Grand Junction Railroad. Wout  la kontinye nan nò sou pwopriyete paralèl ak bò kote toude bò koridò Grand Junction Railroad la  atravè katye rezidansyèl Cornelius Manner / Michael Manner / Wellington Harrington Memorial Manner ak  Konplèks Apatman Miller River Otorite Lojman nan Cambridge. Wout la sitiye nan pwochen trase  ki pwopoze nan Santye Polivalan Grand Junction Vil Cambridge, soti Broadway pou rive Medford  Road/Gore Road sou liy vil Cambridge/Somerville lan, ki gen ladan l chanje soti nan tè vil la  posede sou bò lès koridò ray tren ki egziste deja a jiska pwochen tè vil la posede sou bò lwès koridò  ray tren an. Kwazman sa yo ta rive nan pasaj ri nivo sòl annapre la yo: Binney Road, Cambridge  Road ak Medford/Gore Road. Wout Altènatif Ibrid S15 yo Remake an sòti nan koridò Grand  Junction Railroad la nan Medford Road/Gore Road epi li kontinye sou apeprè 300 pye sou  Medford Road anvan li ale nan direksyon lwès sou South Road. Apresa, wout la swiv South Road  jouk nan fen kote li kwaze avèk Windsor Road. Nan jonksyon sa a, wout la kontinye nan direksyon  lwès atravè yon teren prive (yon etablisman pyès machin ize) jiska Columbia Road. 

Baze sou diskisyon avèk Vil Somerville lan, li posib nan pa twò lontan, South Road pral deplase  nan yon direksyon ki pi nan sid pase sa yo anvizaje kounye a pou Wout Altènatif Ibrid S15 yo  Remake an; sepandan, Konpayi an konprann anplis detay konsepsyon sa yo rete nan evolizyon epi  yo Vil Somerville ak devlopè Boynton Yards lan poko finalize yo. Li posib tou, baze sou plis  kontribisyon ki soti nan Vil Somerville lan, Konpayi an ka ale nan direksyon yon varyasyon wout la  ale nan nò tout pandan Harding Road jiska Thoroughfare 1 (Archibald Question Manner), anvan yo  konekte sou yon segman kout nan Windsor Place. Kòm konsekans, Konpayi an ap prezante de  varyasyon remake pou Wout Altènatif Ibrid S15 yo Remake an sizoka varyasyon sa yo ta nesesè  oswa dezirab. 

Entansyon segman yo pwopoze a nan Wout Altènatif Ibrid S15 yo Remake an se pou swiv pwochen  aliyman South Road lan jiska Columbia Road epi mete ansanm avèk pwochen plan re-devlopman  yo pou zòn nan. Soti nan Columbia Road, wout la vire nan nò anvan li travèse yon pakin komèsyal  prive nan kwen Columbia Road ak Windsor Place epi apresa yon dezyèm pakin komèsyal nan nò  Windsor Place ki asosye avèk Royal Hospitality Providers. Soti nan pakin komèsyal Royal  Hospitality Providers la, wout la travèse anba ray tren banlye Fitchburg Massachusetts Bay  Transportation Authority (“MBTA”) ak nouvo ray tren ekstansyon Inexperienced Line yo, avèk itilizasyon  yon teknik travèse san fouye lari. Apre li fin travèse ray yo, wout la pran yon direksyon lwès paralèl  ak ray tren MBTA yo ak nouvo platfòm estasyon tren MBTA Union Station an, anvan l vire nan nò  paralèl ak Prospect Road (epi toutotou apeprè restrict yon anprent batiman ki nan konstriksyon), epi  apresa nan lwès atravè Prospect Road kote li antre nan Sou-stasyon Somerville lan.

Nouvo Sou-stasyon Konpayi an 

Nouvo Sou-stasyon an pral konstwi anba tè sou yon teren ki kounye a gen Kendall Heart Blue  Storage sou li nan #290 Binney Road nan East Cambridge. Fwontyè Sit Nouvo Sou-stasyon an se  Binney Road nan nò; antre pou aksè ak enstalasyon garaj ki egziste deja a sou bò lès; Broadway  nan sid; ak Galileo Galilei Manner nan lwès. 

Pou sit la devlope pou Nouvo Sou-stasyon an, pwopriyetè teren an (Boston Properties, Inc. oswa  “BXP”) pral demoli Kendall Heart Blue Storage ki egziste deja a epi ranplase l avèk pakin souteren  nan apeprè menm kote a. Apre demolisyon enstalasyon garaj pakin ki egziste deja a, Nouvo Sou stasyon an pral okipe apeprè yon tyè nan teren an, oswa apeprè 35,000 pye kare (oswa 0.8 kawo tè).  Andefinitif, BXP pral re-devlope rès sit ki egziste a nan kad Plan Sou-stasyon Kendall Sq.  MXD lan. 

Nouvo Sou-stasyon an pral konstwi nan yon pwofondè apeprè 110 pye anba nivo sòl. Alesepsyon  chemine vantilasyon, yon tèt asansè pou monte chaj ak yon tèt aksè ak eskalye, Nouvo Sou-stasyon  an pral konplètman anba tè. Nan nivo sòl lan, anlè sou-stasyon anba tè a, y ap konsevwa ak kreye  zòn lan kòm yon espas ouvè ki aksesib pou piblik la, ki entegre nan pi gwo pwojè devlopman BXP  lan. 

Nan kad konsepsyon teknik, nouvo Sou-stasyon anba tè a ta gen eleman ki annapre la yo: aparèy  swap 115-kV ki izole ak gaz (Gasoline-Insulated Switchgear, “GIS”); vennde disjonktè 115-kV; sis  endiktè seri 115 -kV; sal kontwòl avèk relè pwoteksyon ak ekipman kontwòl; ekipman  kominikasyon ak batri kontwòl; twa transfòmatè 90-MVA, 115/14-kV; aparèy swap distribisyon;  ak sis financial institution kondansatè 14-kV, 9.6-MVAR. Ap gen espas rezève tou pou yon transfòmatè  siplemantè, aparèy swap, financial institution kondansatè, ak reyaktrè shunt, si, ak lè sa nesesè alavni.

Wout Liy Transmisyon Konpayi an Pwopoze a  

Jan sa endike anwo a, Pwojè a gen ladan uit nouvo liy transmisyon anba tè 115 kV nan senk nouvo  kanalizasyon plizyè tib (8.3 mil antou, prensipalman nan wout piblik nan pati nan Cambridge,  Somerville ak zòn Allston-Brighton nan Boston), yo chak ta konekte avèk Nouvo Sou-stasyon nan  Cambridge la. Yo rezime anba a sis Wout ki Pwopoze nan Pwojè a, ki gen ladan nouvo wout ibrid  pwopoze a ke yo rele Wout Altènatif Ibrid S15 yo Remake an nan Somerville (Ibrid pou Wout  S1A ki Prefere an, Wout Altènatif S11C yo Remake an, ak South Road). 

Wout ki Pwopoze Somerville S1A (Sit Hampshire Road/D2) ak Varyasyon Wout S1  

Wout ki Pwopoze a (ki deziyen ak “S1A”) gen apeprè 1.3 mil longè, ki konekte Nouvo Sou-stasyon  an ak Sou-stasyon Somerville ki egziste deja a. Wout sa a pran direksyon lwès apati Nouvo Sou stasyon an nan Broadway pandan apeprè yon blòk anvan li vire nan nòdwès sou Hampshire Road.  Soti nan Hampshire Road, wout la dirije l nan nò sou Columbia Road. Wout la swiv Columbia  Road nan Somerville pou rive nan entèseksyon li avèk Windsor Place. Wout la travèse Windsor  Place epi li pran direksyon nò atravè yon pakin komèsyal prive nan direksyon ray tren MBTA yo  (Fitchburg Route Major Line). Yo t ap travèse ray tren yo avèk èd yon teknik konstriksyon san  tranche. Apre li fin travèse ray yo, wout la pran yon direksyon lwès atravè devlopman pwojè D-2  Block-Union Sq. (“Sit D2”), an paralèl ak ray tren MBTA yo ak nouvo platfòm estasyon tren  Inexperienced Line MBTA an, kote l vire nan nò paralèl ak Prospect Road (epi toutotou apeprè restrict yon  batiman ki nan konstriksyon kounye a sou Sit D2 an), epi apresa nan lwès atravè Prospect Road  kote li antre nan Sou-stasyon Somerville lan. 

Varyasyon Wout S1 an swiv menm aliyman ki dekri anwo a pou Wout S1A ki Pwopoze an, sòf ke  li vwayaje nan yon direksyon nòdwès toutotou kwen lès sit nouvo platfòm estasyon tren Union  Sq. MBTA an, atravè Sit D2 an, anjeneral selon apeprè aliyman de pwochen wout yo ki asosye  ak devlopman an, yo idantifye yo kòm Milk Alley ak Bennett Courtroom. Apresa, wout la travèse  Prospect Road ak epi li ale nan Sou-stasyon Somerville la apati lès. Varyasyon wout sa a pa ajoute  okenn longè ni pri apresyab parapò ak Wout S1A ki Pwopoze an. 

Wout K5A Kendall ki Pwopoze (Linskey Manner)  

Wout ki Pwopoze a (ki deziyen ak “K5A”) gen apeprè 0.6 mil longè, ki konekte Nouvo Sou stasyon an ak Sou-stasyon East Cambridge ki egziste deja a. Wout sa a pran direksyon lès apati  Nouvo Sou-stasyon an pou ale nan Broadway, apresa li vire nan nòdès jiska pwopriyete kole ak  Sant Nasyonal Sistèm Transpò John A. Volpe (“Volpe Heart Website”) Depatman Transpò Ameriken  an epi li fè tranzisyon sou Third Road toupre entèseksyon li ak Potter Road. Wout la travèse Sit  Volpe Heart a pou evite konjesyon sèvis piblik nan pati Third Road epi presizeman entèseksyon  Third Road/Broadway an. Apresa Wout la vire nan lès sou Linskey Manner epi nan sid sou Second  Road, kote li konekte ak Sou-stasyon East Cambridge ki egziste deja a.  

Wout ki Pwopoze nan Putnam P13 (Ames Road)  

Wout ki Pwopoze a (ki deziyen kòm “P13”) gen apeprè 0.5 mil longè, epi li sitiye antyèman nan  Cambridge. Wout sa a pran direksyon lès apati enstalasyon nouvo Sou-stasyon ki pwopoze a nan  East Cambridge jiska Broadway epi nan sid sou Ames Road. Wout la swiv Ames Road atravè  entèseksyon Major Road la, ak tinèl metwo Crimson Line Massachusetts Bay Transit Authority  (“MBTA”) anba li, rive nan entèseksyon avèk Memorial Drive. Nan Memorial Drive, wout la fini  nan yon fòm “T” avèk liy lan okay ap tache nan liy transmisyon Eversource ki egziste deja nan lès ak  nan lwès sou Memorial Drive.  

Wout B2A ki Pwopoze Brighton East (Journal Seaside HDD) ak Varyasyon Wout B2AN  

Wout ki Pwopoze a (ki deziyen kòm “B2A”) gen apeprè 2.9 mil longè, epi li pran direksyon lès  apati Nouvo Sou-stasyon an jiska Sou-stasyon Brighton ki egziste deja a. Wout sa a pran direksyon  lès apati Nouvo Sou-stasyon an sou Broadway anvan li vire nan sid sou Ames Road. Wout la swiv  Ames Road atravè entèseksyon Major Road la, ak tinèl metwo MBTA Crimson Line lan anba li, rive  nan entèseksyon avèk Memorial Drive. Nan Memorial Drive, wout la vire nan direksyon lwès kote  li swiv liy nan direksyon lès yo jiska pwopriyete Journal Seaside Depatman Konsèvasyon ak  Rekreyasyon Massachusetts lan (“MassDCR”). Journal Seaside ak segman Memorial Drive lan  sitiye nan rezèv Charles River lan epi yo anba swen ak gad MassDCR. Nan pwopriyete Journal  Seaside lan, wout la travèse anba Charles River jiska Boston an apati foraj direksyon orizontal  (Horizontal Directional Drill, “HDD”), ki prevwa pou ta gen apeprè 1,750 pye longè. Apre li fin  travèse anba Charles River, wout la swiv aliyman jeneral nouvo ri yo prevwa a, yo rele l Lincoln  Road Connector, yo pwopoze l pou konstwi nan kad Pwojè Miltimodal Allston MassDOT la. Soti  la, wout la ale sou Cambridge Road, li swiv Cambridge Road jiska nan Empire Road ak Lincoln  Road kote li fini nan Sou-stasyon Brighton lan.  

Konpayi an te pwopoze yon varyasyon wout pou ale nan Wout B2A Lès atravè Sit Pwojè  Miltimodal MassDOT Allston lan. Wout B2A Lès ki Pwopoze a anjeneral swiv aliyman pwochen  Lincoln Road Conector lan atravè sit miltimodal la epi Varyasyon Wout B2AN East lan anjeneral li  paralèl ak liy pwopriyete sid nan sit miltimodal la. Varyasyon Wout B2AN East lan bay fleksibilite 

wout si Pwojè Miltimodal Allston MassDOT lan pa vanse nan konstriksyon jan yo pwopoze kounye  a, pandan l ap reduce tou kontrent pwochen devlopman ki ka genyen paske li lokalize liy  transmisyon an ak enfrastrikti twou egou nan zòn sit lan ki pa pral afekte nan yon fason negatif  kapasite pwopriyetè aktyèl la (Inivèsite Harvard) pou devlope pwopriyete a alavni. Varyasyon wout  sa a pa ajoute okenn longè ni pri apresyab parapò ak Wout B2A East ki Pwopoze an. 

Wout B29F Brighton West ki Pwopoze an (Pon River Road) 

Wout ki Pwopoze a (ki deziyen kòm “B29F”) gen apeprè 3.0 mil longè, epi li pran direksyon lwès  apati Nouvo Sou-stasyon an jiska Sou-stasyon Brighton ki egziste deja a. Wout sa a pran direksyon  lwès apati Nouvo Sou-stasyon an sou Broadway anvan li vire nan sid sou Galileo Galilei Manner jiska  Vassar Road. Wout la swiv Vassar Road anvan l travèse nòdwès atravè yon pakin, epi yon pati nan  pakin lan se pwopriyete MIT ak MBTA. Apati pakin nan, wout la travèse Grand Junction Railroad  avèk èd yon fonsaj tiyo oswa yon lòt teknik travèse sanblab san tranche pou rive nan yon pakin sou  yon dezyèm teren MIT posede (ki rele #634 Memorial Drive). Apresa, wout la swiv Waverly Road  jiska Brookline Road atravè Reid Rotary nan Pon Boston College an, kote li kontinye lwès sou  Memorial Drive rive nan Pon River Road lan. Nan kote sa a, wout la vire nan lwès atravè Pon  River Road lan, sou Charles River, ak sou Cambridge Road nan Boston. Travèse pon an ta dwe  akonpli nan enstalasyon kab transmisyon nan tabliye pon an/wout la. Sou bò Boston nan Charles  River, wout la ta travèse ranp I-90 yo kote li ta swiv anplasman apeprè Cambridge Road la si li  rekonstwi nan nivo sòl la nan kad Pwojè Miltimodal Allston MassDOT la. Apre li fin travèse yon ti  bout teren ak pyebwa, ki pa devlope (~500-pye) ki bò kote akotman (yo) nan wout la, wout la fè  tranzisyon tounen sou Cambridge Road jiskaske li rive nan Lincoln Road. Wout la swiv Lincoln  Road pou rive nan Sou-stasyon Brighton lan. 

Lòt chwa Wout Liy Transmisyon Konpayi an yo Remake 

Sis Lòt wout ki Remake yo se nan fason ki annapre a: 

Lòt Chwa Wout Somerville S11C yo Remake an (Chemen Polivalan Grand Junction RR) 

Lòt Chwa Wout ki Remake a (ki deziyen antanke “S11C”) gen apeprè 1.6 mil longè, ki konekte Nouvo Sou-stasyon an ak Sou-stasyon Somerville ki egziste deja a. Wout sa a pran direksyon lwès  apati Nouvo Sou-stasyon an nan Broadway pandan apeprè yon blòk anvan li vire nan nò sou yon  teren Vil Cambridge posede ki toupre bò lès koridò MBTA Grand Junction Railroad la. Wout la  kontinye nan nò sou pwopriyete vil Cambridge posede an paralèl ak bò lès koridò MBTA Grand  Junction Railroad la. Apati Broadway rive nan Medford Road nan Somerville, wout la kolokalize  ak pwochen aliyman ki ka genyen nan Chemen Polivalan Grand Junction Cambridge la, ki mande  pou travèse apati yon teren vil Cambridge la posede sou bò lès koridò tren ki egziste deja a pou rive  nan teren vil Cambridge la posede sou bò lwès koridò ray tren an. Kwazman sa yo ta rive nan pasaj  ri nivo sòl annapre la yo: Binney Road, Cambridge Road ak Medford Road. Fwontyè minisipal  Cambridge/Somerville la sitiye jis nan sid Medford Road. Apre li fin travèse Medford Road, Wout  S11C an kontinye nan nò toutolon bò lwès MBTA ROW jiska entèseksyon ray tren Grand Junction  ak ray tren banlye MBTA (Fitchburg Route Major Line). Apresa, wout la t ap travèse anba ray tren  banlye MBTA yo ak McGrath Freeway (Wout 28) avèk èd yon teknik konstriksyon san tranche,  pou rive nan yon teren Eversource posede nan Linwood Road. Lè sa a, liy transmisyon an t ap  tounen nan konstriksyon konvansyonèl nan tranche ouvè pandan l ap vire nan nòdwès sou Linwood  Road, Washington Road ak Prospect Road kote li konekte ak Sou-stasyon Somerville la. 

Wout Altènatif Ibrid S15 yo Remake an nan Somerville (Ibrid pou Wout Prefere S1A, Wout 

Altènatif S11C yo Remake an, ak South Road) 

Wout Altènatif Ibrid S15 yo Remake an gen apeprè 1.35 mil longè epi li sitiye nan Cambridge ak  Somerville. Wout Altènatif Ibrid S15 yo Remake an pran direksyon lwès apati Sit Nouvo Sou stasyon an nan Cambridge pou ale nan Broadway pandan apeprè yon blòk anvan li vire nan nò  atravè entèseksyon Galileo Galilei Manner lan sou yon teren vil la posede (Kat jewografik Evalyatè  30, Teren 43) ki toupre bò lès koridò MassDOT Railroad ak Transit Grand Junction Railroad. Wout  la kontinye nan nò sou pwopriyete paralèl ak bò kote toude bò koridò Grand Junction Railroad la  atravè katye rezidansyèl Cornelius Manner / Michael Manner / Wellington Harrington Memorial Manner ak  Konplèks Apatman Miller River Otorite Lojman nan Cambridge. Wout la sitiye nan pwochen trase  ki pwopoze nan Santye Polivalan Grand Junction Vil Cambridge, soti Broadway pou rive Medford  Road/Gore Road sou liy vil Cambridge/Somerville lan, ki gen ladan chanje soti nan tè vil la  posede sou bò lès koridò ray tren ki egziste deja a jiska pwochen tè vil la posede sou bò lwès koridò  ray tren an. Kwazman sa yo t ap rive nan pasaj ri nivo sòl annapre la yo: Binney Road, Cambridge  Road ak Medford/Gore Road. Wout Altènatif Ibrid S15 yo Remake an sòti nan koridò Grand  Junction Railroad la nan Medford Road/Gore Road epi li kontinye sou apeprè 300 pye sou  Medford Road anvan li ale nan direksyon lwès sou South Road. Apresa, wout la swiv South Road  jouk nan fen kote li kwaze avèk Windsor Road. Nan jonksyon sa a, wout la kontinye nan direksyon  lwès atravè yon teren prive (yon etablisman pyès machin ize) jiska Columbia Road. 

Baze sou diskisyon avèk Vil Somerville lan, li posib nan pa twò lontan, South Road pral deplase  nan yon direksyon ki pi nan sid pase sa yo anvizaje kounye a pou Wout Altènatif Ibrid S15 yo  Remake an; sepandan, Konpayi an konprann anplis detay konsepsyon sa yo rete nan evolizyon epi  yo Vil Somerville ak devlopè Boynton Yards lan poko finalize yo. Li posib tou, baze sou plis  kontribisyon ki soti nan Vil Somerville lan, Konpayi an ka ale nan direksyon yon varyasyon wout la  ale nan nò tout pandan Harding Road jiska Thoroughfare 1 (Archibald Question Manner), anvan yo  konekte sou yon segman kout nan Windsor Place. Kòm konsekans, Konpayi an ap prezante de  varyasyon remake pou Wout Altènatif Ibrid S15 yo Remake an sizoka varyasyon sa yo ta nesesè  oswa dezirab. 

Entansyon segman yo pwopoze a nan Wout Altènatif Ibrid S15 yo Remake an se pou swiv pwochen  aliyman South Road lan jiska Columbia Road epi mete ansanm avèk pwochen plan re-devlopman  yo pou zòn nan. Soti nan Columbia Road, wout la vire nan nò anvan li travèse yon pakin komèsyal  prive nan kwen Columbia Road ak Windsor Place epi apresa yon dezyèm pakin komèsyal nan nò  Windsor Place ki asosye avèk Royal Hospitality Providers. Soti nan pakin komèsyal Royal  Hospitality Providers la, wout la travèse anba ray tren banlye Fitchburg Massachusetts Bay  Transportation Authority (“MBTA”) ak nouvo ray tren ekstansyon Inexperienced Line yo, avèk itilizasyon  yon teknik travèse san fouye lari. Apre li fin travèse ray yo, wout la pran yon direksyon lwès paralèl  ak ray tren MBTA yo ak nouvo platfòm estasyon tren MBTA Union Station an, anvan l vire nan nò  paralèl ak Prospect Road (epi toutotou apeprè restrict yon anprent batiman ki nan konstriksyon), epi  apresa nan lwès atravè Prospect Road kote li antre nan Sou-stasyon Somerville lan. 

Lòt Chwa Wout ki Remake nan Kendall K11 (Fifth Road) 

Lòt Chwa Wout ki Remake a (ki deziyen ak “K11”) gen apeprè 0.6 mil longè, ki konekte Nouvo  Sou-stasyon an ak Sou-stasyon East Cambridge ki egziste deja a. Wout sa a pran direksyon lès apati  Nouvo Sou-stasyon an sou Broadway anvan li vire nan nò atravè Sit Volpe Heart toupre a jiska 

Potter Road. Apati Potter Road, wout la pran direksyon nò sou 5th Road ak lwès sou Munroe  Road anvan l travèse Third Road sou Linskey Manner. Potter Road, 5th Road, ak Munroe Road se  wout prive yo ye. Wout la swiv Linskey Manner nan yon direksyon lès anvan li vire nan sid sou  Second Road pou rive nan pwen entèkoneksyon li nan Sou-stasyon East Cambridge la. 

Lòt Chwa Wout ki Remake nan Putnam P11 (Massachusetts Avenue) 

Lòt Chwa Wout ki Remake a (ki deziyen kòm “P11”) gen apeprè 0.9 mil longè, epi li sitiye  antyèman nan Cambridge. Wout sa a pran direksyon lès apati Nouvo Sou-stasyon an nan Broadway  epi apresa nan sid sou Ames Road jiska entèseksyon avèk Major Road. Wout la pran direksyon  lwès sou Major Road paralèl ak tinèl tren Crimson Line MBTA an anvan l travèse tinèl la sou Vassar  Road. Wout la pran direksyon sid sou Vassar Road jiska Massachusetts Avenue, kote li vire apre  sa nan direksyon sidès sou Massachusetts Avenue jiska Memorial Drive. Nan Memorial Drive,  wout la fini nan yon fòm “T” avèk liy lan okay ap tache nan liy transmisyon Eversource ki egziste deja  nan lès ak nan lwès sou Memorial Drive. 

Lòt Chwa Wout ki Remake nan Brighton B31 East (Pon River Road) 

Lòt Chwa Wout ki Remake a (ki deziyen kòm “B31”) gen apeprè 3.3 mil longè, epi li pran  direksyon lès pou konekte Nouvo Sou-stasyon an jiska Sou-stasyon Brighton ki egziste deja a.  Wout la swiv Ames Road jiska entèseksyon avèk Memorial Drive. Nan Memorial Drive, wout la  vire nan direksyon lwès (apre liy direksyon lès Memorial Drive yo) jiska Reid Rotary nan Pon  Boston College an, epi li kontinye nan lwès sou Memorial Drive jiska Pon River Road lan. Nan  kote sa a, wout la vire nan lwès atravè Pon River Road lan, sou Charles River, ak sou Cambridge  Road nan Boston. Travèse pon an ta dwe akonpli nan enstalasyon kab nan tabliye pon an/wout la.  Sou bò Boston nan Charles River, wout la ta travèse ranp I-90 yo kote li ta swiv anplasman apeprè  Cambridge Road la si li rekonstwi nan nivo sòl la nan kad Pwojè Miltimodal Allston MassDOT la.  Apre li fin travèse yon ti bout teren ak pyebwa, ki pa devlope (~500-pye) ki bò kote akotman (yo)  nan wout la, wout la fè tranzisyon tounen sou Cambridge Road jiskaske li rive nan Lincoln Road.  Wout la swiv Lincoln Road pou rive nan Sou-stasyon Brighton lan. 

Lòt Chwa Wout ki Remake nan Brighton B30 West (Pon Anderson Road) 

Lòt Chwa Wout ki Remake a (ki deziyen kòm “B30”) gen apeprè 3.4 mil longè, epi li pran  direksyon lwès apati Nouvo Sou-stasyon an jiska Sou-stasyon Brighton ki egziste deja a. Wout la  swiv Inexperienced Road jiska Putnam Avenue kote li vire nan nò epi apresa nan lwès sou Mt. Auburn  Road. Wout la swiv Mt. Auburn Road jiska John F. Kennedy Road. Lè sa a, wout la pran  direksyon sid sou John F. Kennedy Road jiska Pon Anderson Memorial la sou Charles River.  Travèse pon an ta dwe akonpli nan enstalasyon kab nan tabliye pon an/wout la. Sou bò Boston lan  nan Charles River, wout la swiv North Harvard Road jiska Franklin Road ak Lincoln Road anvan  li fini nan Sou-stasyon Brighton lan. 

Travay Pwojè Anplis 

Pwojè a gen ladan l travay nan senk sou-stasyon ki egziste deja pou pran nouvo liy transmisyon yo:  Sou-stasyon Somerville #402, Sou-stasyon Putnam Bulk #831, Sou-stasyon East Cambridge #875,  Sou-stasyon Brighton #329, ak Sou-stasyon North Cambridge #509. Tout travay ki dwe fèt nan 

estasyon sa yo ki egziste deja a pral fèt nan liy kloti estasyon ki egziste deja yo. 

Amelyorasyon Sou-stasyon Somerville #402 

Travay anrapò ak pwojè nan Estasyon #402 pral fòme ak enstalasyon nouvo kanalizasyon plizyè tib  anba nivo sòl, tèminezon kab anwo nivo sòl (nan anplasman tèminezon ki egziste deja yo),  tiraj/tèminezon kab, ak chanjman pou kontwòl ak pwoteksyon. 

Amelyorasyon Sou-stasyon East Cambridge #875 

Bis 115-kV lan nan Sou-stasyon East Cambridge #875 lan se tèminal pou kab sòti Inite Pwodiksyon  Enèji adjasan Pwoksimite an ak de kab alimantasyon ki konekte ak sistèm transmisyon ki egziste  deja a. Pou entegre Nouvo Sou-stasyon an nan sistèm transmisyon an, yo pral dekonekte kab sòti  Inite Pwodiksyon Enèji Pwoksimite an nan je-ba bis 115 kV la epi konekte l avèk yon nouvo liy yo  pwopoze ki konekte dirèkteman ak Nouvo Sou-stasyon an. Yon nouvo liy 115-kV ki pwopoze nan  Nouvo Sou-stasyon an pral konekte avèk pozisyon swap Inite Pwodiksyon Enèji Pwoksimite a te  konn itilize a. Travay la pral gen ladann rekonfigirasyon kanalizasyon plizyè tib yo nan lakou  estasyon an, tiraj/tèminezon kab ak chanjman pou kontwòl ak pwoteksyon. 

Amelyorasyon Sou-stasyon Putnam Bulk #831 

Yo pwopoze pou reyaranje liy 115-kV ki alimante Sou-stasyon Putnam Bulk #831 an nan yon kote  andeyò anprent estasyon an sou Memorial Drive. Travay nan enstalasyon sou-stasyon sa a pral  genyen chanjman pou pwoteksyon ak kontwòl. Tout travay yo pral konfine nan enteryè sal relè  115-kV la. 

Amelyorasyon Sou-stasyon Brighton #329 

Travay anrapò ak pwojè nan Sou-stasyon Brighton #329 lan pral fòme ak enstalasyon nouvo  kanalizasyon plizyè tib anba nivo sòl, tèminezon kab anwo nivo sòl (nan anplasman tèminezon ki  egziste deja yo), tiraj/tèminezon kab, ak chanjman pou kontwòl ak pwoteksyon. 

Amelyorasyon Sou-stasyon North Cambridge #509 

Bis 115-kV lan nan Sou-stasyon North Cambridge #509 lan se sous pou de liy alimantasyon 115- kV pou Sou-stasyon Putnam Bulk #831. Pou ekilibre sikilasyon yo sou sistèm transmisyon an, yo  pral enstale reyaktè limitasyon kouran sèlf ak lè (Present Limiting Reactors, “CLRs”) nan Estasyon  #509 lan toupre anplasman tèminezon liy ki egziste deja yo nan direksyon sant sit la. Anplis  enstalasyon CLR yo ak fondasyon ki asosye yo, yon ti seksyon nan je-ba bis ki izole lè a pral  ranplase ak je-ba bis ki izole ak gaz pou reyalize degajman elektrik ki nesesè yo. Ap gen travay ki  asosye tou ak modifikasyon obligatwa nan ekipman pwoteksyon ak kontwòl yo. Sou-stasyon an  bòde sou tout kote ak zòn ki devlope ki gen ladan yo ray tren MBTA yo nan nò; Alewife Brook  Parkway nan lès; yon sant komèsyal ak kabinè medikal nan sid; ak apatman rezidansyèl nan lwès. 

Amelyorasyon Divès Sistèm Distribisyon 

Konpayi an pral enstale tou yon seri 36 atè distribisyon ak kanalizasyon plizyè tib ki asosye ak lòt  ekipman ki konekte Nouvo Sou-stasyon an ak rezo distribisyon ki egziste deja a nan wout piblik  imedyatman bò kote Nouvo Sou-stasyon an. Byenke liy distribisyon yo pa anba jiridiksyon Komite  Enplantasyon an pou egzamen dapre G.L. c. 164, §69J oswa §72, nan kad Pwojè a, Konpayi an te  bay enfòmasyon malgre sa sou konstriksyon sistèm distribisyon elektrik la pou idantifye tout pòte  enstalasyon ki pral konstwi yo ansanm ak Pwojè a.

Source link

torontopodcaststudio.com

Related Articles

Leave a Comment

Roulette

https://darnadiversvillage.com/slot-deposit-pulsa/

casino online

Slot777

alhudainternationalschool.com

slot777

https://epixfab.eu/

slot bet 100 perak

https://www.orbiscoworking.com/

https://mininos.es/spaceman/